Prisonshow aflevering 63: Anneke Sools over Narratieve psychologie.

 

Een narratief is een verhaal. De narratieve psychologie gaat er van uit dat wij onze eigen identiteit maken door het vertellen van verhalen over onszelf en wat ons overkomt. Bijna elke aflevering van onze podcast bevat een verhaal over de gast waarmee we spreken. Veel verhalen, bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, volgen dezelfde lijn: “Eerst ging het niet goed, dacht iedereen inclusief ikzelf dat het niks zou worden met me, gedroeg ik me niet goed. Toen is er iets veranderd, raakte ik mijn bodem, zag het licht, kwam de juiste mensen tegen. En ging het een stuk beter. En nu gaat het goed. Eind goed al goed.”

We vragen ons af wat de functie is van de verhalen over onszelf. En hoe ze ons leven beïnvloeden. En als we ze kennelijk zelf construeren: of het mogelijk is om een ander verhaal over onszelf of anderen te construeren. En wat daarvoor nodig is. Daarom hebben we een deskundige uitgenodigd: Anneke Sools.

Anneke Sools is assistent professor aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente en als programmadirecteur verbonden aan het Storylab.

Anneke heeft diverse prestigieuze awards en prijzen gekregen. Haar promotieonderzoek naar narratieve onderzoeksmethodologie in de context van gezondheidsbevordering deed zij aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Voor haar huidige onderzoek naar de constructie van hoopvolle, kansrijke toekomsten in sociale en maatschappelijke situaties waarin mogelijkheden onder druk staan (bijvoorbeeld in het geval van chronische ziekte, werkloosheid en onzekerheid op de arbeidsmarkt, en bij kansarme jongeren werkt zij samen met onderzoekers, kunstenaars en professionals in Nederland, Griekenland, Groot-Brittannië, Finland en Israël.

Over Future me: www.futureme.nl 

----

Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 23 oktober 2020.

www.prisonshow.nl
Volg ons op Twitter en Facebook.

Foto: Universiteit Twente.

Prisonshow aflevering 62: Paola Buitelaar.

Paola Buitelaar stelt zichzelf op twitter voor als:

"Ervaringsdeskundig projectleider/ beleidsadviseur | Moeder van twee kanjers | Gaat voor #eigenregie #verbinding #gelijkwaardigheid . Samen kom je verder!"

Toen we dat lazen dachten we: dat zijn woorden waar wij en onze luisteraars wellicht van denken: we weten wat die woorden betekenen. Maar is dat wel zo, of geven we er elk onze eigen betekenis aan? 

Paola heeft in het verleden behandeling gehad in de psychiatrie en nu gaat het heel goed met haar.
Ze vond haar roeping en helpt nu juist anderen met haar ervaring. Ze werkt nu bij RIBW in Brabant.
RIBW Brabant begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten (vanaf 16 jaar) bij hun herstel, individueel of in een gezinssituatie.

Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Publicatie: vrijdag 16 oktober 2020.

www.prisonshow.nl

Prisonshow afl 61.

Dinsdag 13 oktober gaat er een brandbrief naar de 2e kamer en het kabinet, verstuurd door achterblijvers (familie) van gedetineerden. Onze Frans Douw heeft geholpen met het opstellen van de brief en leest hem voor. Daarna bespreken we de situatie met "Dorothe". Moeder van vijf kinderen wiens partner in de gevangenis verblijft.

------

Hier ook de tekst van de brief zoals deze zal worden verstuurd:

13 oktober 2020

Aan: leden van het Kabinet, leden van de Tweede Kamer, Kader Ambtenaren en

Instellingsdirecteuren.

Geachte heer/mevrouw,

Covid-19 en de coronacrisis stelt de Nederlandse bevolking, betrokken organisaties en de overheid voor grote uitdagingen en soms duivelse dilemma’ s. Het virus raakt ons allemaal. In deze brief vragen wij uw aandacht voor een groep die extra geraakt wordt door het virus, te weten de relaties van gedetineerden: kinderen, partners, ouders en andere familieleden.

Allereerst willen we ons respect en onze dank uitspreken voor de inspanningen die u, als landelijk bestuurders, volksvertegenwoordiging, ministerie en vooral medewerkers van DJI dagelijks betracht om zo goed mogelijk om te gaan met de besmettingsdreigingen binnen de detentie-centra. U heeft daarin een zware verantwoordelijkheid om te laveren tussen noodzakelijke maatregelen en de ‘menselijke maat’.

Met deze brief willen wij u heel concreet vragen om u tot het uiterste in te spannen om weer dezelfde bezoekmogelijkheden in gevangenissen aan te bieden als voor de pandemie. In normale gezonde tijden zijn de bezoekregelingen voor kinderen, partners en ouders van gedetineerden al beperkt. Nu, bij de tweede golf van de pandemie, dreigen ze bijna helemaal weg te vallen.

Gevangenissen zijn plekken om de opgelegde vrijheidsstraf te ondergaan. Bezoekregelingen maken contact met dierbaren mogelijk. Als die bezoekregeling wegvalt dan is dit voor de relatie catastrofaal en legt het een extra zware lading op de opgelegde vrijheidsstraf.

Wij realiseren ons hoe lastig het is een inschatting te maken van de omstandigheden en emoties in de gezinnen van gedetineerden als je daar zelf nog nooit mee bent geconfronteerd. De meeste partners van gedetineerden hebben te maken met een uiterst moeilijke en stressvolle situatie met veelal jonge kinderen. Juist voor die kinderen is contact met hun vader of moeder essentieel voor hun ontwikkeling.

Veel moeders zijn de wanhoop nabij in deze situatie, met alle consequenties voor hen en de kinderen en de samenleving (zoals het inschakelen van jeugdhulp).

Wij hebben met zijn allen een inspanningsverplichting om hen te helpen. Daarvoor is een ongestoord bezoek aan hun dierbare in de gevangenis ontzettend belangrijk.

In ieder geval zonder plastic scherm tussen gedetineerden en hun partner, ouders en kinderen. Uiteraard met inachtneming van een aantal regels.

DJI heeft uiteraard ervaring met maatregelen opgedaan in de afgelopen zeven maanden, net als bijvoorbeeld verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijk gehandicapten. Wat we in die sectoren zien is dat men de (gezondheid)schade die ontstaat door het nog langer niet toestaan van bezoek zo groot acht dat men met de nodige procedures het familiebezoek zo veilig mogelijk toch laat plaatsvinden.

Vooralsnog vernemen wij dat de gevangenissen bijna geheel op slot gaan voor familiebezoek. Bezoek in gevangenissen, zeker dat van directe familie, zou door moeten kunnen gaan en daar zou daar wat ons betreft bij kunnen horen dat gedetineerden die hen willen ontvangen de verplichting aangaan om een tijdje in quarantaine te gaan. Of dat de voorwaarde voor bezoek is, dat men een negatief testresultaat kan overleggen of gebruik maakt van de teststraat voor personeel die op sommige plaatsen is ingericht (suggesties van achterblijvers). Ook overleg met relaties van gedetineerden zou kunnen bijdragen aan een passende oplossing.

Het laatste wat we met deze brief willen doen is het poneren van een aanklacht: niet inhoudelijk, laat staan naar personen.

Wat we zien en weten is, hoe lastig het is de 1.50 m te realiseren in een penitentiaire inrichting en hoeveel belangen er spelen. Bijvoorbeeld het bewaren van de orde en veiligheid en het voorkomen van invoer van contrabande, het omgaan met de belangen van het personeel en het personeelstekort. Als er incidenten ontstaan die tot publieke en politieke verontwaardiging leiden dan zit hem dat altijd in dit deel van de penitentiaire praktijk: de orde en veiligheid.

De relaties van gedetineerden ervaren veel verschil tussen inrichtingen in de mate waarin men erin slaagt met deze situatie om te gaan. Video-bellen lukt in meer of mindere mate of gaat niet door, ouder- kind-dagen vinden soms wel en soms niet plaats (de meesten vertellen dat het de afgelopen zes maanden 1 keer heeft plaatsgevonden en nu weer voor onbepaalde tijd is uitgesteld) en we ontvangen veel signalen over schrijnende situaties: bezoek dat afgezegd wordt op de dag dat kleine kinderen daarop gerekend hebben, moeder die een vrije dag heeft genomen of de winkel heeft gesloten. Het is heel verdrietig voor een kind om vader achter een plastic scherm te zien zonder hem te kunnen knuffelen na hem maanden niet te hebben gezien. Veel achterblijvers kiezen er daarom ervoor om op deze wijze niet op bezoek te gaan. Omdat het een enorme kwelling is.

Partners verwachten dat zij en de kinderen nog tot maart 2021 in deze positie zullen zitten: “dan hebben we pappa een jaar geen knuffel kunnen geven”. Verjaardagen van kinderen worden gemist, geboorten (een moeder kon de baby pas na twee maanden aan haar man laten zien), afscheid van dierbaren vindt niet plaats. Een kind ziet haar vader achter een scherm en herkent hem niet meer.

Veel inrichtingen spannen zich enorm in om het bezoek zo goed en zo menselijk mogelijk te laten verlopen. Maar dat verandert weinig aan de volstrekte machteloosheid die door achterblijvers ervaren wordt. Ze worden niet uitgenodigd om te overleggen over oplossingen, men voelt zich buitengesloten, alsof ze er niet toe doen. Rechteloos en zonder enige positie.

Deze vaak alleenstaande vrouwen hebben de zorg voor kinderen, werken en proberen te overleven in een bijna onmogelijke situatie. Zij leveren de belangrijkste bijdrage aan de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. En juist zij kunnen zonder dat er een vorm van maatschappelijke of politieke ophef ontstaat volstrekt genegeerd worden.

Wij vragen u dit signaal op te pakken. We zijn bereid u nadere informatie te verschaffen en willen daar waar mogelijk samen met u constructief zoeken naar mogelijkheden om de huidige bezoekmogelijkheden in coronatijd te verbeteren. Op een manier die recht doet aan alle belangen.

Mede ondertekenaars:

Stephanie Postma, Platform Relaties van gedetineerden.

Christina Hucom, Achterblijvers na Detentie.

Jaap Brandigt, directeur Stichting Bonjo.

Toon Walravens en Frans Douw, bestuur Stichting Herstel en Terugkeer.

--------

 

Publicatie podcast: Vrijdag 9 oktober 2020.
www.prisonshow.nl

Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Prisonshow aflevering 60: Mohamed Teeri - Social worker.

Mohamed Teeri is 28 jaar en heeft lange tijd in de criminaliteit gezeten en ook in de gevangenis. Tot hij besloot zijn leven een andere richting te geven. Hij heeft inmiddels zijn HBO Social Work behaald en een diploma in ACT, Acceptance and Commoitment Therapie gehaald. Ook werkt hij als vrijwilliger bij Surant, de stichting waarvan de directeur, Dew Koesal, in aflevering 3 van de Prisonshow te gast was. 

Aanleiding om heel nieuwsgierig naar Mohamed te worden en hem uit te nodigen was een oproep die hij deed op Linkedin. Hij vertelde daar heel open en eerlijk zijn verhaal. En dat hij graag met jongeren wil werken om hen te inspireren andere keuzes in hun leven te maken dan hijzelf ooit deed en vraagt of hij met iemand kan meelopen die dat ook doet. Want hij wil van dit wek zijn beroep maken. Deze Post, werd bijna vijftienduizend keer geliked en meer dan 1300 mensen reageerden met een opmerking, advies of aanbeveling.

Mohamed wist zelfs de aandacht te trekken van blog The best social:
https://www.thebestsocial.media/nl/ex-gedetineerde-gooit-het-roer-volledig-om-en-vraagt-linkedin-om-hulp/

Voor de Linked In van Mohamed ga je naar:
https://nl.linkedin.com/in/mohamed-teeri-17ba51159

Prisonshow is een podcast van Edwin Kleiss en Frans Douw.

www.prisonshow.nl
Publicatie: Vrijdag 2 oktober 2020.

Prisonshow aflevering 59: Caroline Koetsenruijter over boek: Jij moet je bek houden!

Agressie naar hulpverleners en andere professionals is een “hot item” in Nederland. Er is veel onbegrip en publieke verbazing over mensen die bijvoorbeeld ambulancebroeders en brandweermensen aanvallen en de strafmaat voor plegers van dit soort geweld is verdubbeld. Ook is er een lik-op-stuk beleid waardoor daders via het snelrecht worden berecht.

Caroline Koetsenruijter is trainer, mediator en jurist. Ze heeft al vele professionals in alle sectoren getraind op het gebied van conflicthantering. Haar zojuist verschenen boek: “Jij moet je bek houden!” gaat over het omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten en geeft aan de hand van allerlei praktische voorbeelden tips over hoe om te gaan met agressie, zowel in het voorkomen er van, het direct handelen als het gebeurt, als in de nazorg.

Boek: Jij moet je bek houden! (ISBN: 9789492528599)

Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.
www.prisonshow.nl

Publicatie: Vrijdag 25 september 2020.

Prisonshow podcast 58: Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. (FNG)
Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

Zaterdag 19 september is de dag herdenken geweldslachtoffers.
Dit jaar zal deze dag niet worden gehouden in een stad maar online. Uiteraard vanwege Corona.

In aflevering 54 van deze podcast ontvingen we Wicky van der Meijs, bestuurslid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en zelf dochter van Martin van der Meijs die in 2002 werd doodgestoken.

Wicky schreef 2 weken na de moord een brief aan de moordenaar die in de streek krant gepubliceerd werd. In 2019 zijn ook andere nabestaanden brieven gaan schrijven, te lezen op  www.onopgelostemoorden.nl.

Wicky vroeg zich af of de emoties van nabestaanden gedetineerde mensen zo zouden kunnen raken dat daardoor wellicht zaken opgelost zouden kunnen worden. Vanuit de politie en de Dienst Justitiële inrichtingen werd hierop positief gereageerd en er werd ook actie ondernomen. Er is nu een film gemaakt van 9 minuten waarin 5 nabestaanden hun brieven voorlezen, gericht aan de moordenaar van hun geliefden. Het plan was om dit jaar een pilot te doen met het vertonen van de film in de gevangenis en vervolgens met gedetineerden in gesprek te gaan. Helaas stak Corona hier een stokje voor.

Wicky is wederom te gast en daarnaast ontvangen we Ali Speksnijder en Suus Joosten.

Ali Speksnijder is de zus van Cornelis Speksnijder die achttien jaar geleden in zijn eigen buurtsuper werd vermoord. Hier is sprake van een verdachte die echter wegens gebrek aan bewijs nooit werd veroordeeld.

Suus Joosten is de moeder van Esther Paul wier lichaam in 2017 zwaar toegetakeld in het Veluwemeer werd gevonden. Twee mannen werden opgepakt en later wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Bekijk de aankondiging van de dag herdening geweldslachtoffers via:
https://www.youtube.com/watch?v=jcgQlzgx9Ow&feature=youtu.be&ab_channel=FederatieNabestaandenGeweldslachtoffersNederland

Reageren? Stuur ons een mail via info@prisonshow.nl ga naar www.prisonshow.nl of volg ons of Facebook en Twitter onder de naam "Prisonshow".

Publicatie: Vrijdag 18 september 2020.

Prisonshow aflevering 57: Alexandro Reyes Rodrigues.

Aan het begin van deze podcast nemen we de situatie in Wit-Rusland door die geheel uit de hand loopt.
De contacten van Frans melden hem vreselijke verhalen. Ook gaan we in op een congres over gevangenissen in Moldavië dat Frans deze week bijwoonde.

Vanaf 8:17 minuten interviewen we onze gast.

Alexandro Reyes Rodrigues brengt als verhalenverteller het publiek tot inzicht met persoonlijke, spannende, emotionele en waargebeurde verhalen. Leiderschap en verandering daar draait het om bij deze spreker die een verleden van verslaving, schulden, drugshandel, gevangenisstraf en schaamte heeft gekend.

De inspirator waar Alexandro het in het interview over heeft is dominee Dr. Myles Munroe.
Voor meer informatie over onze hoofdgast en zijn verhaal: https://www.reyes-rodriguez.com/

Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 11 september 2020.

www.prisonshow.nl / info@prisonshow.nl

Prisonshow 56: De commissie van toezicht.

Binnen elke justitiële inrichting is een onafhankelijke commissie van toezicht aangesteld.

De commissie van Toezicht houdt toezicht op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in de inrichting, luistert naar grieven van gedetineerden en tracht daarin te bemiddelen, behandelt klaagschriften en geeft advies aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de directeur van de inrichting.

Er is een maandcommisaris die de gedetineerden bezoekt die daartoe een verzoek doen en de beklagcommissie past bij beklag van een gedetineerde hoor-en wederhoor toe en besluit vervolgens of die klacht gegrond of ongegrond is en of er in het eerste geval een vorm van compensatie dient te komen.

In deze podcast interviewen wij twee leden van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein over hun werk in de praktijk.

Zwanet Drees-Roeters was Geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en sinds 2014 lid van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein.

Egge Luining is jurist en werkt bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast is hij beklagrechter van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein.

Opname en publicatie: Vrijdag 4 september 2020.
Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Reageer via info@prisonshow.nl of op onze site www.prisonshow.nl en TWITTER of Facebook.

Prisonshow aflevering 55.
Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Het Platform Relaties van Gedetineerden is een besloten Facebookgroep waar partners van mensen die gedetineerd zijn informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen en elkaars belangen helpen behartigen. De afgelopen maanden is er veel contact geweest tussen en aantal leden van de groep en de media, zoals ook de Prisonshow podcast. We zien niet alleen dat partners van gedetineerden geen formele stem krijgen, maar ook lijkt er weinig belangstelling te zijn voor hun lot en dat van hun dierbaren in de gevangenis.

In deze podcast laten we hen aan het woord over hoe het sinds het begin van de Corona is gegaan, wat de situatie op dit moment is en wat er wat hen betreft in de komende tijd zou moeten gebeuren om de rechtspositie van gevangenen, maar ook de belangen van hun partners, kinderen, ouders en andere dierbaren te respecteren. Men verwacht dat het nog zo’n twee jaar zal duren voordat er een vaccin gaat komen!

Aan het woord: Stephanie, beheerder van de Facebookgroep. Ook doet "Chantal" haar verhaal. Haar partner is momenteel gedetineerd en zij en haar drie kinderen hebben hun man / vader al ruim een half jaar niet kunnen aanraken.

"Chantal" heeft drie kinderen waarvan de jongste anderhalf is. Ze is nu bang dat de jongste zal vervreemden van haar vader. Ook heeft ze een opmerkelijk verhaal over schending van het postrecht. Verschillende e-mails aan haar partner zijn nooit aangekomen. (Dit verhaal is te horen vanaf tijdstip 46:47 .)

Reageren?
Stuur ons een mail op info@prisonshow.nl of reageer op onze site, Twitter of Facebook.
www.prisonshow.nl

Publicatie: Vrijdag 28 augustus 2020.

Prisonshow aflevering 54:

Vandaag doen we een dappere poging tot hervorming van de rechtspraak.

Te gast zijn Wicky van der Meijs en Jan Bouman. En de vraag die vandaag aan de orde is: moet levenslang ook echt levenslang blijven? In tegenstelling tot bijvoorbeeld onze eerdere gast Wiene van Hattem van Forum Levenslang beantwoorden Jan en Wicky de vraag met een overtuigd “Ja”. Vandaag uitgebreid aandacht voor hun standpunt.

Wicky van der Meijs kreeg in 2002 te horen dat haar vader Martien van der Meijs in Hilversum was doodgestoken. De dader is nooit gevonden ondanks haar jarenlange intensieve pogingen om deze z.g. coldcase te laten heropenen. Wicky is bestuurslid van de FNG, de federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. De FNG vertegenwoordigt ruim 500 families die een dierbare hebben verloren door ernstig geweld. Zij biedt lotgenotencontact en zet zich in voor de verbetering van de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden. 

Jan Bouman is psycholoog en gepensioneerd. Na lang gewerkt te hebben bij de reclassering en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hij nu actief als schrijver, spreker en dagvoorzitter. Jan zijn meest in het oog lopende boodschap is: er is nog steeds te weinig aandacht voor slachtoffers.

Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl

Publicatie: Vrijdag 21 augustus 2020.

Load more

Play this podcast on Podbean App